کارنید چگونه قیمت ها را مشخص می کند ؟


یکی از مشکلات موجود درحوزه خدمات ،قیمت گذاری خدمات است. تنوع خدمات از یک سو و فراوانی ارائه دهندگان خدمات از سوی دیگر سبب شده تا مردم با قیمت های متفاوت و بعضاً گران مواجه شوند. این موضوع باعث شد تا " کارنید " با راه اندازی سامانه جامع ارائه خدمات فنی و تاسیساتی و تعیین چارچوب مشخص ، خدمات فنی ، تاسیساتی و ساختمانی را با قیمت ها و ضوابط و استانداردهای فنی معین ، ارائه دهد.

" کارنید " با بررسی بازار خدمات و قیمت های اعلامی توسط اتحادیه ها و همچنین تحقیق از مشتریان و تکنسین ها ، به قیمت های مشخص از تمامی گروه خدمات رسید ، و سعی نموده تا با در نظر گرفتن مصالح مشتریان قیمت ها را به گونه ای تعیین نماید که رضایت مشتریان در اولویت قرار گیرد . لذا مشتریان می توانند در بسیاری از خدمات قبل از ثبت سفارش خود قیمت آن را مشاهده و سپس تقاضای اعزام تکنسین را به ثبت رسانند . برخی از خدمات فنی ، تاسیساتی و ساختمانی ، ماهیتاً به گونه ای است که قیمت گذاری قبل از بازدید از محل و موضوع کار امکان پذیر نمی باشد ، لذا کارشناسان و تکنسین های " کارنید " پس از مراجعه به محل و بازدید از موضوع سفارش اقدام به اعلام قیمت و سپس اجرای کار می نمایند.

یکی دیگر از عواملی که سبب گران شدن اجرت خدمات می شود هزینه ایاب و ذهاب است. " کارنید " توانسته به وسیله مدیریت ارجاع سفارشات در مناطق مختلف تهران این هزینه را از سبد هزینه مشتریان حذف کند .